Fusion 07 2020 08 16 (49)

Theme: Elation by Kaira.