Fusion 07 2020 08 23 (123)

Theme: Elation by Kaira.