FUSION 07 2020 08 29 (119)

Theme: Elation by Kaira.