Fusion Retro Logo Powder & Navy

Theme: Elation by Kaira.