FUSION 07 2020 08 31 (17)

Theme: Elation by Kaira.