FUSION 07 2020 08 31 (35)

Theme: Elation by Kaira.