FUSION 07 2020 08 31 (48)

Theme: Elation by Kaira.