FUSION 07 2020 08 31 (75)

Theme: Elation by Kaira.